Sekretesspolicy  

Vi är glada över din användning av vår webbplats. Skyddet av dina personuppgifter är viktigt för oss  och vi vill att du ska känna dig trygg när du använder vår webbplats.  

 1. Information om insamling av personuppgifter 
 2. Följande ska informera dig om insamling, behandling och användning av  personuppgifter på vår webbplats. Med personuppgifter avses alla uppgifter som  anknyter till en identifierad eller identifierbar person.  
 3. Personuppgiftsansvarig enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) är:  
Namn: DIBMat GmbH 
Adress: Wilhelm-Leuschner-Street 78 60329  

Frankfurt on the Main Germany

E-post: [email protected]

 

Du kan nå vårt dataskyddsombud genom följande kontaktuppgifter:  

Namn: entplexit GmbH 

Kölner Straße 12 

65760 Eschborn

E-post: [email protected]

 

 1. Om vi använder kontrakterade tjänsteleverantörer för enskilda funktioner för att  presentera våra tjänster för dig eller dina uppgifter för reklamändamål kommer vi att  informera dig i detalj om respektive processer nedan.  

  

 1. Dina rättigheter som registrerad 
 2. Du har följande rättigheter mot oss när det gäller personuppgifter som rör dig:  Rätt till tillgång för den registrerade (artikel 15 GDPR):  

Du har rätt att när som helst begära information om de uppgifter vi har om dig  från oss. Denna information inkluderar, men är inte begränsad till, de kategorier  av uppgifter vi behandlar, de ändamål för vilka de behandlas, källan till  

uppgifterna om de inte samlas in direkt från dig och, i förekommande fall, de  mottagare som vi har delat dina uppgifter med. Du kan få en kopia av dina  

uppgifter från oss utan kostnad. Om du behöver ytterligare kopior förbehåller vi  oss rätten att debitera dig för dessa kopior.  

  

Du har rätt att begära att vi rättar till felaktiga uppgifter som rör dig. Vi kommer  att vidta lämpliga åtgärder för att hålla de uppgifter som vi behandlar och lagrar 

korrekta, fullständiga och aktuella, baserat på den mest aktuella informationen  som finns tillgänglig  

Du har rätt att kräva radering av dina personuppgifter som lagras hos oss, såvida  inte behandlingen är nödvändig för att utöva rätten till yttrandefrihet och  informationsfrihet, för att uppfylla en rättslig skyldighet, av skäl av allmänt  intresse eller för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.  

Du har rätt att kräva begränsning av behandlingen av dina personuppgifter om  riktigheten av uppgifterna bestrids av dig, om behandlingen är olaglig men du  vägrar att få dem raderade och vi inte längre behöver uppgifterna, men du  behöver dem för påståendet, utöva eller trotsarättsliga anspråk eller om du har  gjort en invändning mot behandlingen enligt artikel 21 GDPR.  

Du har rätt att begära att vi överför dina uppgifter – om det är tekniskt möjligt – till en annan ansvarig part. Du får dock endast genomdriva denna rättighet om  databehandlingen baseras på ditt samtycke eller är nödvändig för att ett kontrakt  ska kunna verkställas. I stället för att få en kopia av dina uppgifter kan du också  be oss att skicka uppgifterna direkt till en annan ansvarig part som du har angett.  

Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina uppgifter av skäl  som uppstår till följd av din specifika situation, så länge databehandlingen  baseras på ditt samtycke, på våra legitima intressen eller hos en tredje part. I det  här fallet kommer vi att upphöra att behandla dina uppgifter. Detta gäller inte om  vi kan visa att det finns tvingande legitima skäl för behandling som väger tyngre  än dina intressen, eller om vi behöver dina uppgifter för att upprätta, utöva eller  försvara rättsliga anspråk.  

Du har rätt att återkalla ditt samtycke till oss när som helst. Som ett resultat får vi  inte fortsätta den databehandling som baserades på detta samtycke i framtiden.  

 1. Om du har en känsla av att vi inte har svarat på lämpligt sätt på dina klagomål eller om  du har ytterligare problem har du dessutom rätt att klaga till en dataskyddsmyndighet.  Den ansvariga myndigheten för oss är “Hessische Beauftragte für Datenschutz und  Informationsfreiheit”: http://www.datenschutz.hessen.de
 2. Du kan skicka dina frågor angående dina rättigheter som en registrerad kund hos oss på [email protected] eller via post till den ansvariges postadress.  

  

 1. Insamling av personuppgifter vid besök på vår webbplats 

Om du använder webbplatsen helt enkelt i informationssyfte, dvs. om du inte registrerar dig själv  eller skickar någon information till oss, samlar vi endast in de personuppgifter som din webbläsare  skickar till vår server. Om du vill se vår webbplats samlar vi in följande tekniska data som vi behöver  för att vi ska kunna visa dig vår webbplats och säkerställa stabilitet och säkerhet (den rättsliga  grunden är artikel 6, stycke 1, mening 1, bokstav f i GDPR) ( Article 6, Paragraph 1, Sentence 1, Letter  f of the GDPR):  

 1. IP-adress  
 2. datum och tid för frågan  
 3. tidszonsdifferens i förhållande till Greenwich Mean Time (GMT)  
 4. innehållet i frågan (specifik webbplats)  
 5. åtkomststatus/HTTP-statuskod  
 6. datavolym som överförs i varje enskilt fall  
 7. webbplats från vilken begäran kommer från  
 8. Webbläsare  
 9. operativsystemet och dess användargränssnitt  
 10. språk och version av webbläsarprogramvaran  

De uppgifter som nämns ovan behandlas för följande ändamål:  

 1. För att säkerställa en smidig anslutning av webbplatsen;  
 2. Garantera en bekväm användning av vår webbplats;  
 3. Värdering av systemsäkerhet och systemstabilitet samt för andra administrativa  ändamål.  

Den här informationen lagras tillfälligt i så kallade loggfiler. Denna information registreras utan din  åtgärd och lagras tills den raderas automatiskt.  

 1. Cookies  
 2. Utöver de tidigare datakategorierna använder vi cookies för att göra upplevelsen av att  besöka vår webbplats så användarvänlig som möjligt och för att du ska kunna använda  vissa funktioner. Cookies är små textfiler som sparas på din webbläsares delegerade  hårddisk, genom vilken viss information flödar tillbaka till den person som ställer in  cookien (i det här fallet oss). Cookies används för att förbättra användarupplevelsen och  effektiviteten på vår webbplats.  

  

 1. Typer av cookies  

Denna webbplats använder följande typer av cookies:  

Tillfälliga cookies raderas automatiskt när du stänger din webbläsare. Dessa är  mestadels sessionscookies, som sparar ett så kallat “sessions-ID”, vilket gör det  möjligt att tilldela olika frågor i din webbläsare under en viss session. Detta kan  

användas för att identifiera din enhet när man upprepade gånger besöker en  webbplats under en session. Dessa cookies raderas när du loggar ut eller  

webbläsarfönstret stängs.  

Kvarstående cookies gör det möjligt för webbplatsen att komma ihåg din  

information och dina inställningar vid ditt nästa besök. Detta ger dig snabbare  och bekvämare tillgång till webbplatsen, eftersom du inte behöver ändra dina  språkinställningar igen, till exempel. Hur länge cookien finns kvar på din enhet  beror på varaktigheten eller utgångsdatumet för respektive cookie och dina  

webbläsarinställningar. Dessa cookies raderas automatiskt efter en viss tidsperiod  som kan skilja sig från cookie till cookie. Kvarstående cookies kan raderas via  säkerhetsinställningarna i din webbläsare när som helst.  

  

 1. Beroende på typen av cookie använder vi cookies antingen på grundval av våra legitima  intressen (tekniskt nödvändiga cookies) eller på grundval av ditt samtycke (valfria  cookies), enligt ditt val av cookiebanner som visas när du besöker webbplatsen. Du kan  också konfigurera dina webbläsarinställningar enligt dina önskemål och till exempel  vägra att acceptera tredjepartscookies eller alla cookies. Detta kan leda till en  funktionell begränsning av våra erbjudanden.  
 2. Mottagare eller kategorier av mottagare av personuppgifter 
 3. Inom ramen för våra aktiviteter och tjänster kan det bli nödvändigt för oss att lämna ut  de personuppgifter som lagras om dig till fysiska personer, juridiska personer eller  myndigheter. Vi ingår avtal med våra tjänsteleverantörer, som säkerställer att de endast  får behandla dina personuppgifter på ett sätt som vi uttryckligen har instruerat dem att  göra det. Vidare säkerställer vi att de vidtar nödvändiga tekniska och organisatoriska  åtgärder för att behandla dina uppgifter på ett säkert sätt och lagra dina  

personuppgifter endast så länge det behövs. Externa tjänsteleverantörer som kan få  personuppgifter tillhör i allmänhet följande kategorier av mottagare:  

 1. Om uppgifter behandlas i länder utanför EU eller EES (Europeiska ekonomiska  samarbetsområdet) kommer vi att se till att dina personuppgifter behandlas i enlighet  med den europeiska dataskyddsnivån. I avsaknad av ett beslut av EU-kommissionen  överför vi endast uppgifter till tjänsteleverantörer från tredjeparts länder som erbjuder 

lämpliga garantier i enlighet med artikel 46 i GDPR (vanligtvis EU:s  

standardavtalsklausuler).  

  

 1. Kontraktsformulär 
 2. När du kontaktar oss (t.ex. via e-post eller via kontaktformuläret) kommer den  information du lämnar att behandlas i syfte att behandla din begäran och för den  händelse som följdfrågor uppstår. Kontaktformuläret är en extra tjänst som  

tillhandahålls av oss för att du snabbt och enkelt ska kunna kontakta oss och baseras på  artikel 6 stycke 1 f GDPR (Art. 6 para. 1 f GDPR).  

 1. De personuppgifter som samlas in av oss i detta sammanhang kommer att raderas när  begäran i samband med kontakten har klargjorts helt och det är inte heller förväntat att  den specifika kontakten kommer att bli relevant igen i framtiden, såvida inte rättsliga  lagringsskyldigheter strider mot detta.  
 2. Blog 

I vår blogg, där vi publicerar olika artiklar om ämnen som rör vår verksamhet, kan du lämna  offentliga kommentarer. Din kommentar kommer att publiceras med ditt användarnamn direkt  under inlägget. Du kan använda en pseudonym i stället för ditt riktiga namn. Du måste ange ditt  användarnamn och din e-postadress medan all annan information är frivillig. Om du lämnar en  kommentar fortsätter vi att spara din IP-adress. Lagringen är nödvändig för att vi ska kunna försvara  oss mot ansvarskrav vid eventuell publicering av olagligt innehåll. Vi behöver din e-postadress för att  kunna kontakta dig om en tredje part skulle invända att din kommentar är olaglig. Den rättsliga  grunden är artikel 6.1 f i GDPR. Kommentarer kontrolleras inte före publicering. Vi förbehåller oss  rätten att radera kommentarer om tredje part klagar på att de är olagliga. 

 1. Nyhetsbrev 
 2. Vi skickar nyhetsbrev, e-post och andra elektroniska meddelanden som innehåller  kampanjinformation. Våra nyhetsbrev innehåller information om våra produkter,  erbjudanden, kampanjer och vårt företag. Med följande anteckningar informerar vi dig  om innehållet i vårt nyhetsbrev samt registrerings-, utskicks- och  

statistikutvärderingsförfarandet och din invändning.  

 1. För prenumerationen på vårt nyhetsbrev använder vi en loggad Double-Opt-in procedur. Det innebär att du efter prenumerationen får ett e-postmeddelande där du  ombes bekräfta din registrering. Denna bekräftelse är nödvändig så att ingen kan  registrera sig med utländska e-postadresser. Nyhetsbrevs abonnemang loggas för att  kunna bevisa registreringsprocessen i enlighet med de rättsliga kraven. Detta inkluderar  lagring av registrerings- och bekräftelsetiden samt IP-adressen. Ändringar av din data  som lagras av tjänsteleverantören loggas också. Syftet med detta förfarande är att  kunna bevisa din registrering och vid behov klargöra eventuellt missbruk av dina  personuppgifter. 
 2. För att prenumerera på nyhetsbrevet räcker det att ange din e-postadress.  Tillhandahållandet av ytterligare uppgifter är frivilligt och används för att adressera dig  personligen. Efter din bekräftelse sparar vi din e-postadress i syfte att skicka  nyhetsbrevet. Nyhetsbrevs utskicket och mätningen av prestanda baseras på ditt  samtycke i enlighet med artikel 6.1 i artikel 1 (Art. 6 Para. 1 lit. a, Art. 7 GDPR).  
 3. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att ta emot vårt nyhetsbrev och sluta ta  emot nyhetsbrevet. Du kan deklarera din återkallelse genom att klicka på länken i varje  nyhetsbrev e-post eller genom att skicka ett e-mail till oss på privacy@emma sleep.com.  

  

 1. Sociala medier, portals 
 2. Vi finns representerade i de sociala nätverk och arbetsgivarutvärderingsportaler som  nämns nedan. Dessa förekomster drivs uteslutande av respektive leverantör. De tjänar  till att kommunicera direkt med kunder, berörda parter och användare. Om du  kontaktar oss via våra sociala mediekanaler behandlar vi de uppgifter som du förser oss  med samt de uppgifter som är nödvändiga för att behandla din begäran (artikel 6 stycke  1 bokstav b GDPR). I den mån du har gett ditt samtycke till operatörerna av respektive  sociala medieplattformar (t.ex. genom en incheckningsruta) utförs behandlingen på  grundval av artikel 6.1 i GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med  operatören av respektive plattform med verkan för framtiden.  
 3. När du besöker våra sociala mediesidor registreras dina användardata och tillhandahålls  till oss av operatören. De exakta typerna av data skiljer sig från leverantör till  leverantör, men innehåller i allmänhet följande information:  

  

mottaget av samhället än andra.  

 1. Eftersom våra sociala mediekanaler drivs av leverantörerna av respektive sociala  nätverk kan det finnas en kompletterande användning av dina personuppgifter av  respektive operatör, över vilken vi inte har något inflytande. Detta innebär ofta  registrering av din IP-adress, skapande av statiska utvärderingar och behandling av  ytterligare information som lagras i form av cookies. Vi har inget inflytande på  genereringen och presentationen av dessa data och kan varken stänga av denna  funktion eller förhindra behandling av data. 
 2. Påståendet om registrerades rättigheter och förfrågningar kan mest effektivt riktas  direkt till plattformsleverantörerna, eftersom endast de har tillgång till dina uppgifter  och kan vidta omedelbara åtgärder och tillhandahålla information. Om vårt samarbete  skulle vara nödvändigt för detta kommer vi att stödja dig i att genomdriva dina  rättigheter som registrerad.  
 3. Mer detaljerad information om användarvillkoren för respektive plattform samt en  detaljerad beskrivning av ytterligare databehandling och respektive möjligheter till  invändning finns på leverantörernas sidor under  

http://www.facebook.com/help/186325668085084,http://www.facebook.com/a bout/privacy/your-info-on-other#applications 

http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo.  

https://privacy.xing.com/en/privacy-policy https://privacy.xing.com/en/privacy policy/printable-version 

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy  

https://www.shopify.com/legal/privacy)  

 1. Plug-Ins sociala medier 
 2. Vi har integrerade plug-ins på våra webbtjänster. Dessa plugin-program indikeras med  respektive knapp som tillhör tjänsten. Med hjälp av plugin-program kan användare dela  eller publicera länkar till motsvarande webbplatser i sociala nätverk som Facebook eller  Twitter eller rekommendera innehållet där. Genom din aktiva interaktion med dessa  plugins, t.ex. genom att klicka på respektive knapp eller lämna en kommentar, överförs  denna information direkt till respektive tjänst och lagras där.  
 3. När du besöker en av våra webbtjänster som innehåller ett aktiverat plugin upprättar  din webbläsare en anslutning till servrarna för respektive tjänst, som i sin tur överför  innehållet i plugin till din webbläsare, som sedan integrerar det på den visade sidan. 

Således vidarebefordras informationen om besöket av våra webbtjänster till respektive  tjänst. Vi samlar inte in personuppgifter själva med hjälp av de sociala-medie plugins  eller om deras användning och har inget inflytande på vilka data ett aktiverat plugin  samlar in och hur dessa används av leverantören. Det måste antas att åtminstone IP adressen och enhetsrelaterad information samlas in och används. Det är också möjligt  att tjänsteleverantören kommer att försöka lagra cookies på den dator eller enhet som  används. Om du är inloggad på respektive tjänst samtidigt som du besöker våra  webbtjänster via ditt personliga användarkonto (t.ex. via en annan webbläsarsession)  kan tjänsteleverantören tilldela besöket till våra webbtjänster till ditt konto.  

 1. Vanliga plugin-program för sociala medier överför ovannämnda användardata till  operatören av det sociala nätverket varje gång webbplatsen nås. Detta gäller även när  du som webbplatsanvändare inte är inloggad eller medlem i nätverket. För att förhindra  omedveten och oavsiktlig insamling och överföring av personuppgifter till  tjänsteleverantören använder vi den så kallade “2-klickslösningen” på våra  webbtjänster: För att aktivera ett önskat plugin måste det först aktiveras genom att  klicka på motsvarande knapp. Först när plugin-programmet är aktiverat utlöses  insamlingen av information och dess överföring till tjänsteleverantören. Utan att  aktivera plugin-programmet, som endast görs på egen begäran, kan du därför surfa på  våra webbtjänster utan att överföra personuppgifter till operatörerna av sociala nätverk  på ett dataskyddskompatibelt sätt. I detta fall utförs databehandlingen på grundval av  artikel 6.1 i GDPR och för att bevara din åsiktsfrihet och göra bidrag lättare  (sam)delbara.  

Av dataskyddsskäl använder vi den så kallade “Shariff-lösningen” som utvecklats av c’t  magazine. Shariff-lösningen fungerar på ett sätt som ett första steg, all data och  funktioner som krävs för att visa knapparna tillhandahålls av vår webbserver. Först när  du bestämmer dig för att dela en artikel via motsvarande knapp och klickar på den,  kommer data att överföras till operatören av respektive sociala medietjänst. I detta fall  utförs databehandlingen på grundval av artikel 6.1 i GDPR och för att bevara din  åsiktsfrihet och göra bidrag lättare (sam)delbara.  

Om du klickar manuellt på plugin-programmet behandlas denna åtgärd som ditt  frivilliga, aktiva samtycke (artikel 6 stycke 1 bokstav f GDPR) (Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR).  Du kan återkalla ditt samtycke när som helst utan att ange skäl som gäller för framtiden.  

 1. De plug-ins som används är begränsade till applikationer från de företag som listas  under “Sociala medier, portaler”. Vi har inget inflytande på de insamlade data- och  databehandlingsförfarandena, och vi är inte heller medvetna om den fullständiga  omfattningen av datainsamlingen, ändamålen med behandlingen, lagringsperioderna.  Vi har inte heller någon information om att plugin-leverantören har tagit bort de  insamlade uppgifterna. Vi gör allt vi kan för att uppfylla vår skyldighet att informera och  erbjuda de drabbade maximal insyn i informationen. Om du behöver mer detaljerad  information om databehandling av dessa företag rekommenderar vi att du kontaktar 

den personuppgiftsansvarige för respektive tjänst. Om vårt samarbete är nödvändigt  kommer vi naturligtvis att stödja dig i att genomdriva dina rättigheter som registrerad.  

 1. Facebook-statistik – “Facebook Fanpages” 
 2. Vid ett besök på vår Facebook-sida samlas bland annat din IP-adress och annan  information som sparas på din enhet i form av cookies. Denna information kommer att  användas för att förse oss som operatör av Facebook-sidan med statistisk information  om Facebook-användning. Vi kan komma åt denna statistik via så kallade Facebook- “insikter”. Denna statistik samlas in och tillhandahålls enbart av Facebook. Vi som  operatör av sidan har inget inflytande över deras generation och presentation. Vi kan  varken stoppa eller förhindra deras generering och databehandling. Du hittar ytterligare  information om “Insikter” som tillhandahålls av Facebook här:  

https://www.facebook.com/help/pages/insights.  

 1. Följande information kommer att tillhandahållas oss av Facebook via “Insikter”: Antal  sidvisningar, “gillar”, sidaktiviteter, räckvidd, exponeringar, videovisningar, inläggsklick  och reaktioner, inläggs räckvidd, kommentarer, delat innehåll, svar, könsförhållande,  regional distribution av användarna (ursprung baserat på land och stad), språk,  öppningar och klick i butiken, klick på adressen och på telefonnumret.  
 2. Driften av denna Facebook-sida och behandlingen av personuppgifter för de användare  som härrör från den är baserad på artikel 6 (1) Mening 1 bokstav f i GDPR (Art. 6 (1)  Sentence 1 Letter f of the GDPR) och vårt berättigade intresse av att informera och  interagera med användare och besökare på vår Facebook-sida.  
 3. Vi som operatör av denna fan-sida ansvarar för databehandling tillsammans med  Facebook. Av denna anledning har vi kommit överens med Facebook inom ramen för  det så kallade “Page Insights”-tillägget, vilken part som bär vilka skyldigheter enligt  GDPR. Huvudansvaret för behandlingen av insiktsdata enligt GDPR ligger hos Facebook.  Facebook är skyldig att uppfylla alla skyldigheter enligt GDPR som är kopplade till  behandling av insiktsdata (bland annat artikel 12 och 13, 15 till 22 och 32 till 34 GDPR).  Du kan göra anspråk på dina registrerade rättigheter enligt GDPR antingen hos oss eller  med Facebook Ireland Limited (“Facebook Ireland”). Om du som registrerad enligt GDPR  kontaktar oss angående behandling av insiktsdata och skyldigheter för Facebook Ireland  kopplade till tillägget “Page Insights” är vi skyldiga att vidarebefordra all relevant  information i detta avseende till Facebook Ireland. Du hittar omfattande information  om tillägg av sidinsikter och den personuppgiftsansvariges skyldigheter här: 

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.  

 1. Hitta Facebook-adressen och Facebooks sekretesspolicy nedan:  

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, EUA;  

http://www.facebook.com/policy.php

För mer information om Facebooks datainsamling och behandling:  

http://www.facebook.com/help/186325668085084,http://www.facebook.com/about/pri vacy/your-info-on-other#applications http://www.facebook.com/about/privacy/your info#everyoneinfo. 

  

 1. Google Analytics 
 2. Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst för Google LLC.  Ansvarig tjänsteleverantör i EU är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street,  Dublin 4, Irland (“Google”).  
 3. Vi använder Google Analytics för att analysera användningen av vår webbplats för att  förbättra den regelbundet. Med den erhållna statistiken kan vi förbättra vårt  erbjudande, göra det mer intressant för dig som användare och öka framgången för  våra marknadsföringskampanjer. För detta ändamål registreras dina användningsdata,  t.ex. din IP-adress, de sidor du har ringt upp (klicka på sökväg), konverteringar som  nyhetsbrevs registreringar eller nedladdningar, klick, vistelsens längd, region eller  teknisk information i din webbläsare. För detta använder Google Analytics “cookies”,  som är textfiler som placeras på din dator, för att hjälpa webbplatsen att analysera hur  användare använder webbplatsen. Informationen som genereras av cookien om din  användning av denna webbplats överförs vanligtvis och lagras på en Google-server i  USA.  
 4. Den rättsliga grunden för denna databehandling är enligt artikel 6 (1) mening 1 lit. a)  GDPR (Art. 6 (1) sentence 1 lit. a) GDPR) ditt samtycke, som du har gett via cookie  banner. Bearbetning utförs för att analysera och optimera vår webbplats. Du kan  återkalla ditt samtycke när som helst med verkan för framtiden genom att ringa upp  cookien och ändra ditt val där. Du kan också förhindra lagring av cookies genom att  ändra inställningarna på din webbläsarprogramvara. Vi vill dock påpeka att i det här  fallet kanske du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats i sin fulla  utsträckning. Du kan också förhindra insamling av data som genereras av cookien och är  relaterad till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) till Google och  Googles behandling av dessa uppgifter genom att inte ge ditt samtycke till inställningen  av cookien eller genom att ladda ner och installera webbläsarpluggen som är tillgänglig  under följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.  

Denna webbplats använder Google Analytics med tillägget “anonymizeIp”. Det innebär  att IP-adresser behandlas i förkortad form, vilket innebär att det inte är möjligt för oss  att identifiera en person. Endast i undantagsfall överförs hela IP-adressen till en Google server i USA och förkortas där. IP-adressen som överförs av din webbläsare inom ramen  för Google Analytics slås inte samman med annan data från Google.  

Denna webbplats använder också Google Analytics för en analys över flera enheter av  besökarflöden, som utförs via ett användar-ID. Du kan inaktivera analys över flera  enheter av din användning i ditt kundkonto under “Mina uppgifter”, “Personuppgifter”. 

 1. Mottagare av uppgifterna är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street,  Dublin 4, Irland. För detta ändamål har vi ingått ett databehandlingsavtal med Google  och ingått EU:s standardklausuler om dataskydd. Google LLC, baserat i Kalifornien, USA,  och, i förekommande fall, amerikanska myndigheter kan ha tillgång till de data som  lagras av Google. Se Googles sekretesspolicy för mer information om syftet med och  omfattningen av de uppgifter som samlas in och behandlas av Google och för ytterligare  information om dina integritetsrättigheter och inställningsalternativ:  

www.google.com/policies/privacy,http://www.google.com/analytics/terms/de.html,  översikt över dataskydd: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html,  sekretesspolicy: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.  

  

 1. Google Remarketing 
 2. Vår webbplats använder Google Analytics Remarketing-funktionen i samband med de  olika funktionerna från Google AdWords och Google DoubleClick-leverantörer.  
 3. Den här funktionen gör det möjligt för annonseringsmålgrupperna, som skapats med  Google Analytics Remarketing-Tool, att anslutas till cross-device function för Google  AdWords och Google DoubleClick. På detta sätt kan intresserade, personliga  annonsmeddelanden, som har anpassats till dig, beroende på din tidigare användning  och surfbeteende på en enhet (t.ex. mobiltelefon), också visas på en annan av dina  enheter (t.ex. surfplatta eller bärbar dator). Som stöd för den här funktionen samlar  Google Analytics in användar-ID:t som autentiserats av Google för att definiera och  skapa målgrupper för reklam över flera enheter.  
 4. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter är artikel 6 stycke 1 mening 1  lit. En GDPR (art. 6 para 1 sentence 1 lit. A GDPR), ditt samtycke, som du har gett med  cookiebannern. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst med effekt för framtiden  genom att öppna upp cookie-inställningarna och ändra ditt val där. Du kan också  förhindra lagring av cookies genom att ställa in din webbläsarprogramvara i enlighet  därmed. Vi vill informera dig om att du i detta fall kanske inte kan använda alla  funktioner på vår webbplats. Du kan också förhindra att Google samlar in data som  genereras av cookien och relaterar till din användning av webbplatsen (inklusive din IP adress) och från att behandla dessa data av Google genom att inte ge ditt samtycke till  inställningen av cookien, eller genom att permanent motsäga dig cross-device  remarketing tool genom att inaktivera personligannonsering i ditt Google-konto, enligt  denna länk: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.  
 5. Mottagare av data är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4,  Ireland. Vi har ingått ett orderbehandlingsavtal med Google för detta ändamål. Google  LLC, baserat i Kalifornien, och eventuellt amerikanska myndigheter, kan komma åt de  data som lagras av Google. Mer information och dataskyddsbestämmelserna finns i  Googles dataskyddsdeklaration: https://www.google.com/policies/technologies/ads/
 6. Facebooks anpassade målgrupper 
 7. Webbplatsen använder också remarketing funktionen hos Facebook Inc. (“Facebook”).  Detta gör det möjligt för användare av webbplatsen att visas intresserelaterade  annonser när de besöker det sociala nätverket Facebook eller andra webbplatser som  också använder processen. Vi strävar efter att visa dig annonser som är av intresse för  dig för att göra vår webbplats mer intressant för dig.  
 8. På grund av de marknadsföringsverktyg som används upprättar din webbläsare  automatiskt en direkt anslutning till Facebook-servern. Vi har inget inflytande på  omfattningen och vidare användning av uppgifterna, som samlas in genom Facebooks  användning av detta verktyg och därför informerar vi dig enligt vår kunskapsnivå.  Genom att integrera Facebooks anpassade målgrupper får Facebook information om att  du har kommit åt vår webbplats eller att du har klickat på en annons från oss. Om du är  registrerad på en Facebook-tjänst kan Facebook tilldela besöket på vår webbplats till  ditt konto. Även om du inte är registrerad eller inloggad på Facebook finns det en  möjlighet att Facebook kommer att ta reda på och spara din IP-adress och andra  identifieringsfunktioner.  
 9. Funktionen kan inaktiveras för inloggade användare under följande länk:  https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_.  
 10. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter är artikel 6 punkt 1 i GDPR.  Ytterligare information finns via följande länk:  

https://www.facebook.com/about/privacy.  

  

 1. Google AdWords 
 2. Denna webbplats använder Google Adwords, en webbtjänst för Google LLC. Ansvarig  tjänsteleverantör i EU är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin  4, Irland (“Google”).  
 3. Vi använder Google Adwords för att uppmärksamma våra erbjudanden med hjälp av  reklammaterial (så kallade Google Adwords) på externa webbplatser. Vi kan i  förhållande till uppgifterna i reklamkampanjerna avgöra hur framgångsrika de enskilda  reklamåtgärderna är. Med detta strävar vi efter att visa dig reklam som är av intresse  för dig, för att göra vår webbplats mer intressant och för att uppnå en rättvis beräkning  av annonskostnader. Dessa reklammedier levereras av Google via så kallade  “Annonsservrar”. För detta ändamål använder vi annonsservercookies, som gör det  möjligt för oss att mäta vissa parametrar för att mäta framgång, till exempel visning av  display annonser eller via klick från användare. Om du når vår webbplats via en Google annons lagrar Google Adwords en cookie på din enhet. Det unika cookie-ID: t, antalet 

annonsexponeringar per placering (frekvens), senaste exponering (relevant för  konverteringar efter visning) och opt-out-information (som markerar att användaren  inte längre vill bli kontaktad) lagras vanligtvis som analysvärden för denna cookie. Dessa  cookies gör det möjligt för Google att känna igen din webbläsare. Om en användare  besöker vissa sidor på en AdWords-klients webbplats och cookien som lagras på deras  dator inte har upphört att gälla kan Google och klienten känna igen att användaren  klickade på annonsen och omdirigerades till den sidan. En enskild cookie tilldelas varje  Adwords-klient. Cookies kan inte spåras via Adwords kunders webbplatser.  

 1. Vi får statistiska utvärderingar från Google. Genom dessa utvärderingar kan vi känna  igen vilka av de reklamåtgärder som används som är särskilt effektiva. Vi får inga  ytterligare uppgifter från användningen av reklammaterialet, i synnerhet kan vi inte  identifiera användarna på grundval av denna information. På grund av de  

marknadsföringsverktyg som används upprättar din webbläsare automatiskt en direkt  anslutning till Google-servern. Vi har inget inflytande på omfattningen och vidare  användning av de uppgifter som samlas in av Google genom användning av detta  verktyg och informerar dig därför enligt vårt kunskapstillstånd: Genom integrationen av  AdWords Conversion får Google den information som du har angett motsvarande del av  vår webbplats eller klickat på en annons från oss. Om du är registrerad på en Google tjänst kan Google tilldela besöket till ditt konto. Även om du inte är registrerad hos  Google eller inte har loggat in är det möjligt att leverantören kommer att ta reda på och  spara din IP-adress.  

  

 1. Den rättsliga grunden för denna databehandling är enligt artikel 6 stycke 1 mening 1 lit.  a) GDPR (art. 6 para 1 sentence 1 lit. a) GDPR) ditt samtycke, som samlas in via cookie  banner. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att öppna upp  

cookieinställningarna och ändra ditt val där. Du kan också förhindra lagring av cookies  genom att justera dina webbläsarprograminställningar i enlighet därmed; Vi vill dock  påpeka att du i detta fall kanske inte kan använda alla funktioner på denna webbplats i  sin fulla utsträckning. Dessutom kan du förhindra insamling av data som genereras av  cookien och relaterad till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) till  Google samt googles behandling av dessa uppgifter genom att inte ge ditt samtycke till  inställningen av cookien eller genom att permanent motsäga remarketing/targeting  mellan enheter genom att inaktivera personlig annonsering i ditt Google-konto; Följ den  här länken för att göra det: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.  

 1. Mottagare av uppgifterna är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street,  Dublin 4, Irland. För detta ändamål har vi ingått ett databehandlingsavtal med Google  och ingått EU:s standardklausuler om dataskydd. Google LLC, baserat i Kalifornien, USA,  och, i förekommande fall, amerikanska myndigheter kan ha tillgång till de data som  lagras av Google. Mer information om sekretess på Google AdWords, Google  Conversion Tracking och sekretesspolicyn finns på:  

https://www.google.de/policies/privacy/.  

 

 1. Google Tag Manager 
 2. Den här webbplatsen använder Google Tag Manager, en lösning för tagghantering från Google LLC. Den ansvariga tjänsteleverantören i EU är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (“Google”). 
 3. Vi använder Google Tag Manager för att hantera våra webbplatstaggar. För att övervaka systemets stabilitet och prestanda kan Google Tag Manager samla in vissa aggregerade uppgifter om taggskjutning. Dessa uppgifter omfattar inte användarnas IP-adresser eller  några användarspecifika identifierare som kan kopplas till en viss person. Förutom data i standardiserade HTTP-förfrågningsloggar, som alla raderas inom 14 dagar efter  mottagandet, samlar Google Tag Manager inte in, behåller eller delar någon  information om besökare på våra kunders fastigheter, inklusive besökta sidors  webbadresser. 
 4. Den rättsliga grunden för denna databehandling är enligt Art. 6.1 a GDPR ditt samtycke, som du har gett via cookie-bannern. Behandlingen utförs för att analysera och optimera vår webbplats. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden  genom att ringa upp kakan och ändra ditt val där. Du kan också förhindra lagring av  cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsarprogramvara. Du kan också  förhindra att data som genereras av kakan och som är relaterade till din användning av  webbplatsen (inklusive din IP-adress) samlas in till Google och att dessa data behandlas  av Google genom att inte ge ditt samtycke till att kakan sätts eller genom att ladda ner  och installera webbläsartillägget som finns tillgängligt under följande länk:  

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.  

 1. Mottagare av uppgifterna är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, i egenskap av registerförare. För detta ändamål har vi ingått ett databehandlingsavtal med Google och ingått EU:s standardklausuler för dataskydd.  Google LLC, med säte i Kalifornien, USA, och, i förekommande fall, amerikanska  myndigheter kan ha tillgång till de uppgifter som lagras av Google. Se Googles  sekretesspolicy för mer information om syftet och omfattningen av de uppgifter som  samlas in och behandlas av Google och för mer information om dina  

integritetsrättigheter och inställningsmöjligheter: www.google.com/policies/privacy,  sekretesspolicy:  

https://support.google.com/tagmanager/answer/9323295?hl=en#:~:text=Data%20insa mlad%20av%20Google%20Tag,associerad%20med%20en%20bestämd%20individ. 

 1. Microsoft Clarity 
 2. På den här webbplatsen används Microsoft Clarity. Den ansvariga tjänsteleverantören är Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA.
 3. Vi använder Microsoft Clarity för att förstå hur användarna interagerar med vår webbplats. Microsoft Clarity samlar in användarens interaktioner på din webbplats, t.ex. hur sidan har återgivits och vilka interaktioner användaren har haft på din webbplats,  t.ex. musrörelser, klick, rullningar osv. Genom att använda Claritys robusta  

analysverktyg förbättrar vi din webbplats för dina kunder och ditt företag.  

 1. Den rättsliga grunden för denna databehandling är enligt Art. 6.1 a GDPR ditt samtycke, som du har gett via cookie-bannern. Behandlingen utförs för att analysera och optimera vår webbplats. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden  genom att ringa upp kakan och ändra ditt val där. Du kan också förhindra lagring av  cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsarprogramvara. Mer information  här https://docs.microsoft.com/en-us/clarity/faq.  
 2. Mottagaren av personuppgifter är Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Mer information och information om Microsofts specifika sekretesspolicy finns på https://privacy.microsoft.com/en 

us/PrivacyStatement. 

 1. Ometria  
 2. Denna webbplats använder Ometria för att ha en enda och enhetlig bild av varje kund för att öka försäljningen genom personligt innehåll som är anpassat till respektive segment. Den ansvariga tjänsteleverantören är Ometria Ltd. 38 Park St, London, Greater  London, W1K 2JF, Storbritannien (“Ometria”). 
 3. Den rättsliga grunden för denna databehandling är enligt Art. 6 (1) (f) GDPR vårt legitima intresse av att fatta datadrivna beslut om kundsegmentering,

produktförsäljning, marknadsföring och kundupplevelse på plats.  

 1. Mottagaren av uppgifterna är Ometria Ltd. 38 Park St, London, Greater London, W1K 2JF, Storbritannien.
 2. Se Ometrias sekretesspolicy för mer information om syftet och omfattningen av de uppgifter som samlas in och behandlas: https://ometria.com/privacy-policy.
 3. Facebook Pixel 
 4. Denna webbplats använder Facebook Pixel. Den ansvariga tjänsteleverantören är Facebook Ireland Limited (“Facebook”) 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin, D02, Irland. 
 5. När du surfar på denna webbplats samlar Facebook in en begränsad mängd uppgifter om din surfning, t.ex: Facebooks användar-ID, webbläsarinformation, användningsdata, icke-känslig anpassad data, Referrer URL, Pixel-ID, användarbeteende, visade annonser, 

interaktioner med annonser, tjänster och produkter, marknadsföringsinformation, visat  innehåll, IP-adress, enhetsinformation, framgång för marknadsföringskampanjer,  geografisk plats, hashed email. Facebook använder informationen för att analysera om  kunderna vidtar åtgärder efter att ha sett vår Facebook-annons, för att nå samma  kunder igen genom att använda en anpassad målgrupp och för att uppnå  

kundoptimering genom att leverera våra annonser till personer som med större  sannolikhet kommer att vidta vissa åtgärder.  

 1. Den rättsliga grunden för denna databehandling är enligt Art. 6 (1) (a) GDPR ditt samtycke, som du har gett via cookie-bannern. Behandlingen utförs för marknadsföring, retargeting, spårning, analys och annonsering. Du kan när som helst återkalla ditt  samtycke med verkan för framtiden genom att ringa upp cookieinställningarna och  ändra ditt val där.  
 2. Mottagare av uppgifterna är Facebook Ireland Limited (“Facebook”) 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin, D02, Irland och Facebook, Inc. som registerförare. Observera att denna tjänst kan överföra uppgifter utanför Europeiska unionen och  Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och till ett land som inte erbjuder en  adekvat dataskyddsnivå. Om uppgifterna överförs till USA finns det en risk för att dina  uppgifter kan behandlas av amerikanska myndigheter i kontroll- och övervakningssyfte  utan att du eventuellt kan få rättelse.  
 3. Se Facebooks integritetspolicy för mer information om syftet och omfattningen av de uppgifter som samlas in och behandlas.

https://www.facebook.com/privacy/explanation. Klicka här för att återkalla på alla det  behandlande företagets domäner. https://www.facebook.com/ads/preferences/. 

 1. Amazon partnerskap-program 
 2. Emma Sleep är deltagare i Amazon Europe S.A.R.I. Partner Program och partner till  reklamprogrammet, som är utformat för att tillhandahålla ett medium för webbplatser,  som kan användas för att tjäna ersättning genom att placera annonser och länkar till http://www.amazon.de reklamkostnader. Med programmet är vi intresserade av att  visa dig annonser, som är av intresse för dig och som gör vår webbplats mer intressant  för våra användare.  
 3. För tillhandahållande av annonser samlas statistisk information om dig in, som  behandlas av våra reklampartners. Genom att besöka webbplatsen får Amazon  informationen att du har besökt motsvarande sida via vår webbplats. För detta ändamål  använder Amazon webbfyrar för att bestämma dina behov och vid behov ställa in en  cookie på din dator. De uppgifter som avses i avsnitt 3 i denna deklaration kommer att  överföras. Vi har inget inflytande på de insamlade uppgifterna, och vi är inte heller  medvetna om den fulla omfattningen av datainsamlingen och lagringsperioden. Om du  är inloggad på Amazon kan dina data tilldelas direkt till ditt konto där. Om du inte vill 

mappas till din Amazon-profil måste du logga ut. Det är möjligt att dina data kommer  att delas med Amazon-entreprenörer och myndigheter. Vi har inget inflytande på de  insamlade uppgifterna, och vi är inte heller medvetna om den fulla omfattningen av  datainsamlingen. Uppgifterna överförs till USA och utvärderas där. Den rättsliga  grunden för behandlingen av dina uppgifter är artikel 6 sek. 1 s. 1 lit. f GDPR (Art. 6 sec.  1 p. 1 lit. f GDPR).  

 1. Du kan förhindra installation av Amazon Partner Program cookies på ett antal sätt: i)  genom att ställa in din webbläsarprogramvara speciellt genom att neka  

tredjepartsannonser, detta kommer att hindra dig från att ta emot tredjepartsannonser;  ii) genom att inaktivera Amazons intressebaserade annonser via länken  

http://www.amazon.de/gp/dra/info; iii) genom att inaktivera intressebaserade  annonser för de leverantörer som ingår i den självreglerande kampanjen “Om  annonser” via länken http://www.aboutads.info/choices, varigenom dessa inställningar  raderas när du tar bort dina cookies. Vi vill påpeka att i detta fall kanske du inte kan  använda alla funktioner i detta erbjudande i full utsträckning.  

 1. Ytterligare information om syftet med och omfattningen av datainsamlingen och dess  behandling, samt ytterligare information om dina rättigheter i detta avseende och  inställningsalternativ för att skydda din integritet, kan också erhållas från: Amazon EU  S.A.R.l, Amazon Services Europe S.A.R.l. och Amazon Media EU S.A.R.l., alla tre belägna  på 5, Rue Plaetis, L-2338 Luxemburg; E-post: [email protected]. Amazon har  lämnat in till EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.  För mer information om Amazons dataanvändning, se företagets integritetspolicy:  http://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&n odeId=3312401 och http://www.amazon.de/gp/BIT/InternetBasedAds.  
 2. YouTube-videor 
 3. För marknadsföringsändamål har vi inbäddade YouTube-videor i vårt onlineerbjudande,  videor som sparas på http://www.youtube.com och kan spelas direkt från vår  webbplats. Dessa videor är inbäddade med “integritetsförbättrad läge”, dvs YouTube  ställer inte in några cookies för att analysera användarbeteende, t.ex. för att anpassa  videouppspelningen. I stället baseras videorekommendationerna på den aktuella  videon. Videor som spelas upp i förbättrat sekretessläge påverkar inte vilka videor som  rekommenderas till en användare på YouTube. Den rättsliga grunden för detta är artikel  6 stycke 1 bokstav f) GDPR (Art. 6 para. 1 letter f) GDPR). Vårt berättigade intresse ligger  i att förbättra kvaliteten på vår internetnärvaro.  
 4. Genom att besöka webbplatsen får YouTube den information som du har angett  motsvarande undersida på vår webbplats. Detta resulterar i överföring av viss  användardata till YouTube. En överföring av data till YouTube sker oavsett om YouTube  tillhandahåller ett användarkonto genom vilket du är inloggad eller om det inte finns  något användarkonto. Om du är inloggad på Google tilldelas dina uppgifter direkt till 

ditt konto. Om du inte vill ha uppgiften med din profil på YouTube måste du logga ut  innan du trycker på uppspelningsknappen. För användbarhets syfte och för analys av  användningsbeteende lagrar YouTube ständigt cookies via din webbläsare på din  slutenhet. Om du inte samtycker till denna behandling har du möjlighet att förhindra  lagring av cookies genom att justera dina webbläsarinställningar. YouTube lagrar också  dina data för användarprofiler och använder dem för annonsering,  

marknadsundersökningar och/eller efterfrågeorienterad design av sin webbplats. En  sådan utvärdering utförs särskilt (även för användare som inte är inloggade) för att  tillhandahålla reklam skräddarsydd efter dina behov och för att informera andra  användare av det sociala nätverket om dina aktiviteter på vår webbplats. Du har rätt att  invända mot skapandet av användarprofiler, men du måste kontakta YouTube för att  utöva denna rätt. YouTube kan behandla dina personuppgifter på servrar i USA.  

 1. Mer information om syftet, omfattningen av datainsamling, dina rättigheter,  inställningsalternativ för att skydda din integritet och behandling av YouTube finns  under: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy,  

https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de,  

https://www.youtube.com/static?gl=DE&template=terms&hl=de, 

https://support.google.com/youtube/answer/171780?hl=de